Hvad

Kære kunde – jeg har lukket Weinreich Mobility, da jeg er startet som markedschef i Rambøll Global Smart Mobility Division. Ring eller skriv til mig på +45 5161 4968 eller mwein@ramboll.dk

cyklister

Mobilitet er det kit, der får vores hverdagsliv til at hænge sammen. Vi skal på arbejde, købe ind, til fritidsaktiviteter, besøge venner, og børnene skal i institution og skole, og virksomheder skal levere varer og tjenesteydelser til os og hinanden.

Hvordan kommuner gennem infrastruktur, transporttilbud og byplanlægning understøtter denne mobilitet har stor betydning for både trængsel, miljø- og klimabelastningen, borgernes sundhed og kommunens evne til at tiltrække nye borgere, arbejdspladser og turister. Kort sagt er mobilitet en hjørnesten i forhold til at skabe gode rammer for det gode liv for kommunens borgere, virksomheder og turister.

Hvad laver jeg?
Jeg rådgiver danske kommuner om, hvordan de udarbejder strategier, handlingsplaner og kampagner inden for mobilitet, der sikrer, at kommunen arbejder strategisk, målrettet og helhedsorienteret med mobilitet.

Hvordan arbejder jeg?
Mit udgangspunkt er, at hvis man vil forandre noget, er vigtigt at kende sit udgangspunkt, sætte klare mål for hvor man vil hen, og lægge en plan for, hvordan man kommer derhen.

Jeg kan både være med hele vejen og hjælpe med at designe og lede processen eller med i delopgaver i hver enkelt fase. Fælles for begge dele er, at forløbet planlægges i tæt dialog med kunden, og at jeg efterfølgende sikrer, at vi kommer helt i mål med opgaven.

I analysefasen gennemfører jeg i tæt dialog med kunden typisk kortlægning af udgangspunktet gennem både desk studies, interviews, workshops, borgerundersøgelser osv.

I strategifasen udarbejder jeg i dialog med kunden interessentanalyser, sørger for at sikre, at de relevante interessenter inddrages på den rette måde, på rette tidspunkt i forløbet og faciliteter processen med at opstille en vision og fastlægge ambitionsniveauet og får det fastholdt i en aftalt form.

I handlingsplansfasen hjælper jeg også med både design af processen og gennemfører selve forløbet. Det er typisk udarbejdelse af idékatalog, gennemførelse af workshops osv. inden udarbejdelse af den endelige handlingsplan.

Jeg laver ikke selv grafisk opsætning af de endelige produkter, hvis det ønskes, men samarbejder med dygtige grafikere.

En effektiv adfærdskampagne er skræddersyet til målgruppen og tager udgangspunkt i viden om, hvad der virker i forhold til at påvirke og ændre transportvaner. Erfaringerne viser, at venskabelig kappestrid, gamification, tracking og muligheden for at teste forskellige transportmidler over en længere periode har rigtig god effekt i forhold til at skabe varige adfærdsændringer.

Jeg har gennem 16 år udviklet effektive adfærdskampagner – både alene og i samarbejde med andre.

Se mine referencer her:
Strategier, planer og analyser
Gruppeinterviews, workshops og seminarer
Kommunikation, information og kampagner
Konferencepræsentationer og -moderation
Bestyrelser og advisory boards

Hvad er der i min værktøjskasse?
Min værktøjskasse hedder Mobility Management og er en samlet betegnelse for en række metoder og værktøjer til at fremme bæredygtig transport og mobilitet.

Overordnet handler det om at gøre det let og attraktivt at bruge bilen mere fornuftigt eller skifte den ud med kollektiv trafik på de længere eller cykling og gang på de kortere ture. Det handler om at sætte fokus på vores transportadfærd og skabe incitamenter for ændring af vores transportvaner.

Helt overordnet handler Mobility Management om at reducere antallet af ture, om at konvertere ture fra solo transport i personbiler til andre mere bæredygtige transportformer og om at optimere og effektivisere udnyttelsen af forskellige transportmidler og den eksisterende kapacitet i infrastrukturen fremfor at udbygge kapaciteten.

Værktøjerne til at opnå dette er typisk såkaldte bløde virkemidler som organisering, koordinering, information og kommunikation. De “bløde” virkemidler øger effektiviteten af de “hårde” virkemidler og kræver som oftest ikke de store økonomiske investeringer. Dermed udgør de bløde Mobility Management-virkemidler en omkostningseffektiv værktøjskasse.

Kernen i Mobility Management er strategisk mobilitetsplanlægning og helhedstænkning samt et godt kendskab til forskellige målgruppers behov, ønsker, barrierer og potentialer i forhold til at ændre vaner og samtidig få deres hverdagsliv til at hænge sammen.

Vores transportvaner påvirkes af mange faktorer, bl.a. af den fysiske infrastruktur og de faciliteter, som omgiver os, vores opfattelse af og viden om disse faciliteter, sociale normer i familien, omgangskredsen og på arbejdspladsen samt vores vaner.

Ved at ændre og påvirke disse faktorer – fx gennem information om alternativer til bilen, via kampagner, der motiverer til at bryde den daglige vane mv., kan borgerne motiveres til at ændre vaner.

Men også fysiske ændringer eller særlige ordninger og redskaber kan gøre det nemmere og mere attraktivt at skifte til bæredygtige transportmidler. Ofte er en kombination af gulerod og pisk det, der giver de bedste resultater.

Se mine referencer her:

Strategier, planer og analyser
Workshops, seminarer og konferencer
Kommunikation, information og kampagner
Præsentationer og oplæg
Bestyrelser og advisory boards